Badania osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni są przeprowadzane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012r. poz. 576 z późn.zm).

Badanie psychologiczne jest wymagane w przypadku, gdy chcemy posiadać broń palną, w tym bojową, myśliwskąsportową, gazową, alarmową i sygnałową oraz broń pneumatyczną, w której energia kinetyczna pocisku przekracza 17 J.

W przypadku stwierdzenia u badanego:

  • zaburzeń psychicznych wymienionych w ustawie z 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego, 

  • znacznego ograniczenia sprawności psychofizycznej,

  • istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,

  • uzależnienia od alkoholu lub substancji psychoaktywnych,

  • a także w przypadku skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu bądź przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,

- nie można wydać orzeczenia pozytywnego.

Osoba zgłaszająca się na badanie powinna być wypoczęta. Należy przynieść ze sobą dowód osobisty i okulary, jeśli są niezbędne do czytania.